Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze leverings- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten. De Internet site De zonnebloem richt zich voornamelijk op de Nederlandse markt .

2. Totstandkoming overeenkomst

Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een E-mail. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper. 

3. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na de besteldatum. Indien wij uw betaling niet binnen veertien dagen hebben ontvangen, dan is het mogelijk dat de door uw bestelde artikel(en) niet meer leverbaar is/zijn tegen de afgesproken prijs. U kunt dan het artikel opnieuw bestellen tegen de dan geldende prijs. Reclame schort de betalingsverplichting niet op. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan. 

4. Levertijd

De bestelde artikelen worden in de regel binnen 14 werkdagen, na onvangst van de betaling, geleverd. In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet meer leverbaar is, behoudt De Zonnebloem zich te aller tijden het recht om naar keuze van de klant, hetzij voor gratis herlevering zorgen van een vergelijkbaar produkt qua kwaliteit en prijs, hetzij de koper te crediteren voor het betaalde bedrag. Bij niet tijdige levering dienen wij dan ook schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ongeacht het hiervoor bepaalde houden wij ons in ieder geval het recht voor van een naleveringstermijn van veertien werkdagen, gedurende welke de bieder de levering alsnog dient te accepteren.
Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen.
Mocht de overeengekomen door welke omstandigheid niet haalbaar zijn dan heeft u het recht om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd aan te vragen.

5. Verzending

Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten. De Zonnebloem is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. 

6. Prijzen

De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in Euro, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Alle prijzen onder voorbehoud van typefouten cq andere fouten.

7. Reclames

De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan De Zonnebloem te melden. Reclame terzake van leveranties dienen binnen 7 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt bij voorkeur schriftelijk aan ons gedaan te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen een tegoedbon doen toekomen.klantenservice bereiken via email
martinmulder@hotmail.com

8. Herroepingsrecht
De koper heeft het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling de gedane aankoop te herroepen zonder opgaaf van reden. Dit geldt niet voor producten welke gebruikt zijn, tijdschriften, voeding, test-sets en op maat gebouwde producten zoals Aquaria en Terraria. De goederen dienen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in originele verpakking geretourneerd te worden. De verzendkosten komen voor rekening van de koper.De Zonnebloem betaald binnen een periode van 30 dagen na ontvangst en controle van de retourgoederen het betaalde bedrag terug aan de koper.

9. Geschillen

Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan. 

10. Buitengerechtelijke incassokosten

Indien wij wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, is de koper verplicht de kosten volledig aan ons te vergoeden.

11. Overmacht

Indien De Zonnebloem door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van De Zonnebloem wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen. 

12. Garantie
Met betrekking tot producten van derden is De Zonnebloem tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van De Zonnebloem liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. De Zonnebloem is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

13. Aansprakelijkheid
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor De Zonnebloem in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal De Zonnebloem niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van De Zonnebloem. De klant vrijwaart De Zonnebloem te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

De aansprakelijkheid van De Zonnebloem blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat De Zonnebloem de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door De Zonnebloem ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

14. Overige bepalingen

In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd de directie van de zonnebloem

Voorwaarden website:

Het logo, het ontworpen lay-out etc. behoren tot eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven worden zonder toestemming van Joke Lindenbergh/De Zonnebloem.

Bescherming van intellectuele rechten.

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen,logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Joke Lindenbergh toe. Het is verboden de op, en via, deze website aangeboden informatie op te reproduceren, te wijzigen, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen.

De website blijft volledig eigendom van Joke Lindenbergh/De Zonnebloem terug verwijzend naar de intellectuele rechten.

U verbindt zich er o.m. toe :

1. De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken

2. Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt

3. De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor

transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter

4. De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom

5. De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaand toestemming aan mij te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Ik sta niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Ik ben evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. Ik behoud mij uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. Ik kan niet aansprakelijk gehouden worden voor welke schade dan ook die veroorzaakt werd door een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of onderaannemers van mij, bedrieglijke vervalsing van gegevens na onrechtmatige binnendringing in de website.

Links

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Ik heb geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door mij houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

 

Martin Mulder